Friluft- og Friidrettsarenaen Schjongslund

Ringerike Friidrett stevnemaskot

Levert til Ringerike Idrettsråd 7. juni 2019

Ringerike Friidretssklubb sine tanker og innspill til utvikling av Schjongslunden

I sommerperioden

Furulunden og Friidrettsbanen fungerer i dag som en samlings og arena for ulike løps og friluftsarrangenement. Friidretten ønsker å øke muligheten for samspill mellom Furulunden og Friidrettsbanen, ved å få fjernet volden og inndra en del av grusarealene mot Ringeriksgata, til gressarealer.

Vi ønsker å forsterke Schjongslunden som samlingspunkt for uorganiserte aktiviteter og møteplass for aktive frilufts entusiaster.

Ved å fjerne volden kan man gjøre plass til grønne arealer, lekeområde a al «tuftepark» med «mini løpebane», paviljonger med fastmonterte griller og benker som kan benyttes både av Furulundens brukere og av publikum til aktiviteter på friidrettsbanen eller fotballbanen (indre bane).

Et halvtak langs friidrettsbanen der volden er i dag vil kunne fungere som samlingsplass også for brukere av Schjongslunden.

Attraksjonsverdien OG bruksverdien av området kan forbedres vesentlig ved å knytte til fasiliteter som vi har nevnt her.

Viktig er det å poengtere at vi i Friidrettsklubben bruker Schjongslunden i perioden april – oktober da vi ikke har tilgang til innendørs anlegg i Schjongslunden.

I dag har friidrettsklubben et tikkende anleggsbehov for en ny tidtakerbua, ny sekretariats bygg og varmestue/oppholdsrom samt ny redskapsbod.

Ny tidtaker bua, sekretariats bygg og varmestue/oppholdsrom samt ny redskapsbod ønsker vi enten satt opp der tidtaker bua er i dag (og da fjerne en del av betongmassen), eller vi ønsker å snu friidrettsbanen slik at tidtaker bua med redskapsrom kommer på motsatte side.

Et slikt tiltak som det sistnevnte vil kreve at volden fjernes og at man utvider løpebanen med to spor for å kunne avholde 100 m konkurranser.

Tribunen med plastikkseter er også utskiftingsverdig.

Innspill til tiltak for forbedring av friidrettens forhold

 • Sekretariat med varmestue til funksjonærer og administrasjon under samme tak som tidtaker bua og redskapsbod med tilknytning til friidrettsbanen. (Rive gammel bod).
 • Trådløst internett til bruk under stevner
 • Felles kiosk/kafefasilitet som kan drives på dugnad av Schjongslundens brukere med salg ut mot Schjongslund/friidrettsbanen. Dette kan benyttes av beachhåndball, volleyball, ultraløp; friidrett, nullløp og o-klubbene til bruk under egne arrangement.
 • Felles lokale for klubbkvelder, møteaktiviteter, avslutninger for ovenstående lag og organisasjoner
 • Belysning på Friidrettsbanen
 • Brøyting av friidrettsbanen fra april.
 • Brøyting av sti rundt Schjongslunden hele vinteren
 • Belysning rundt stien i Schjongslunden (Led lys, solcelle) Se på Skålaveien i Ørsta.
 • Garderobe fasililteter (en per kjønn) til friidrett og løpsarrangement
 • Lett tilgjengelige toaletter, også for funksjonshemmede med bedre skilting
 • Lett tilgjengelige låsbare skap til brukere av Friidrettsbanen og Schjongslundens utendørs fasiliteter.
 • Oversiktskilt til området (ved inngang) skilting innenfor anlegget som peker til viktigste fasiliteter (man definerer permanente fasiliteter og gir mulighet for enkelt arrangement.
 • Fastmonterte griller under tak med bord og benker rundt.
 • Benker og bord til medbrakt mat og piknik
 • Permanent pavilijon i tilknytning til kafefasilitet
 • Fjerning av volden mellom Friidrettsbanen og Schjongshallen for bedre samhandlingsmulighet og felles arrangement. Tenk på «Schjongslekene»!
 • Lekeområde for barn med fokus på fysisk aktiviteter i nærheten av friidrettsbanen og furulunden. «tuftepark for barn».

Når det gjelder garderobeforhold så vet vi at hockey forståelig nok ikke ønsker å dele garderober med friidrettsutøvere, beachvolley og beach handball pga. sand, så nye garderobeanlegg bør tenkes anlagt enten i ny hall eller ned mot Schjongslunden.

Når det gjelder P-plasser, så vil man kunne få flere P-plasser ved å rive de gamle garderobeanlegg og redskapsboder og fjerne volden.

I vinterperioden

Ringerike Friidretssklubb har i dag ikke noe anlegg som dekker de mest basale behov for tidssvarende og adekvate treningsforhold året rundt.
Friidrettsklubben har heller ikke tilgang til anlegg som kan benyttes til avvikling av arrangement i 6 måneder av året.

Dette er går ut over både rekrutteringsevne, fastholdelse og muligheter for å skape samlende aktiviteter året rundt. Dette svekker konkurranseevnen til klubben. Dette er en problemstilling som Ringerike Friidretssklubb deler med de nærmeste friidrettsklubber i nabokommunene, der andre idretter har første prioriteter rundt anlegg. Klubben ønsker et anlegg som kan benyttes ofte og deles med andre lag.

Klubben drømmer om et friidrettsanlegg i Schjongslunden, men ser at det vil komme i konflikt med især fotballen, med mindre man tenker meget stort og lager en hall slik som Bærum Idrettspark.

Viktige poenger for å kunne dekke grunnleggende behov hos lokalbefolkning

Hallen bør kunne tas i bruk av enkeltpersoner uten om lag på fastlagte tider, mot betaling for nøkkelkort og tilgang. Dvs. at man bør legge til rette for brukerbetaling overfor de som ikke ønsker å bli med i noen klubb. Da vil man kunne rette seg inn mot en stor del av Schjongslundens andre brukere som ikke er en del av de store lag. Dette vil også kunne tiltrekke nye brukergrupper.

Hallen og fasilitetene vil samtidig kunne bli benyttet av handball, hockey, fotball, volley, basket og turn, både til basistrening og testing. Foreningen Schjongsløpene, Hytteplan sport, Ringblad og Ringeriksmaraton samt OCR Norway, vil også kunne ta i bruk et slikt anlegg og være ivrige brukere ved en plassering i Schjongslunden. Til sammen har disse et par tusen aktive utøvere.

Friidretten vil i Schjongslunden kunne bygge et større miljø på et begrenset område, med både utendørs og innendørs anlegg, og på den måte bygge seg sterkere sammen med andre lag og organisasjoner.

Et smart trekk kunne være å planlegge rom og kjøkkenfasiliteter til 30-40 personer for kurs og Sportell. Ala Olympiatoppens sportell. Da vil man kunne avholde training camps for flere sportsgrener i Hønefoss og derved øke inntekter. Olympiatoppen er sprengt på kapasitet.

Vi er klar over at en slik satsning vil komme i konflikt med andre interesser, men samtidig er det viktig å spille inn at friidretten ønsker å ta del i fremtidens prioriteringer omkring anlegg i Ringerike kommune. Derfor har vi også innspill til tiltak som skal bidra til å forbedre bruksarealene i sommerperioden, slik at dette kommer de lokale beboere til nytte.

Vi ser for oss at en hall vil kunne bygges der den gamle stålhall med kunstgressdekke ligger. Det er dog veldig viktig fortsatt å ha stien rundt Schjongslunden.

Les mer om innendørs Friidrettshall på Ringerike hos Ringerikefik.no

7. juni 2019
Nickolass Jensen, RFIK leder
Ringerike.friidrett@gmail.com

Innspill til tiltak i området Schjongslunden/Hønefoss Idrettspark

Brev til Ringerike Idrettsråd, sendt juni 2019.

Foreningen Schjongsløpene står som arrangør av løpene Schjongs5er’n og Schjongstesten, og løpsarenaen vår er furulunden mellom pumpehuset og ishockeyhallen og løpstraseen er stien rundt Schjongslunden og veinettet opp til Søndre Park.

Disse to løpene samler godt over 1000 løpere til sammen, og det deltar alt fra europamestere til førstegangs deltakere.

Vi står også for oppsett og vedlikehold av 100 m -skiltene langs stien rundt Schjongslunden.

I tillegg til det ovenfor er vi medhjelpere til Ringerike 6- timers og Jentebølgen som også har sin løpsarena i Schjongslunden.
Målet vårt er å aktivisere flest mulig av Ringerikes befolkning ved å legge til rette for sentrumsnære løp og lage ulike løpstraseer som er merket med skilter = Folkehelse.

Furulunden mellom pumpehuset og ishockeyhallen

Furulunden mellom pumpehuset og ishockeyhallen er hovedarenaen til Foreningen Schjongsløpene. Dette området er veldig sentralt for oss og har stor betydning for våre arrangement.

Dette området er også en viktig samlingsplass for mange av Ringerikes befolkning som løper eller går turer. 100 m skiltingen starter i furulunden og mange klubber, foreninger eller uorganiserte bruker disse skiltene når de trener intervaller eller løper/går turer.

I løpet av juni/juli blir det merket 3 nye løyper på 3 km, 5 km og 8 km, som har start og mål fra furulunden. Løypene vil bli merket med aluminiumskilter i str. 10 x 5 cm med innfreste tall og piler.

Dette prosjektet har blitt godkjent av Ringerike kommune, og er folkefinansiert gjennom Hønefoss Sparebank, og de største bidragsyterne er Ringerikskraft, Ringeriksdagene og Hønefoss Sparebank. I tillegg til skiltene ønsker vi også å sette opp benker i området.

Furulunden

I en spørreundersøkelse i Ringerikes Blad, for ca. 4 år siden, ble innbyggerne i Hønefoss spurt om hva de synes var viktigst å bevare i Schjongslunden. Ca. 70 % svarte da stien langs elva. Innbyggerne mente at det var viktig å bevare stien slik den er i dag med trær langs traseen.

Gangvei på yttersiden av gjerde langs Ringeriksgata.

Langs Ringeriksgata oppstår det nestenulykker hver uke pga. at folk går, løper eller sykler bak de parkerte bilene langs gjerdet. Her er det god plass til å lage et gangfelt på 2 m fra gjerdet og allikevel er det plass til å parkere bilene. Fint hvis dekket ikke blir asfalt, men at det brukes subus eller liknende.

Lagerplass til arrangementsutstyr
Vi har i dag felles lagerplass med friidrettsklubben i det gamle garasjeanlegget. Dette bygget er i dårlig stand med store hull i veggene. Ønsker nytt lagerbygg med tette vegger og gjerne nærmere furulunden ved pumpehuset.

Tilgang til garderober og toaletter
Til arrangementene våre er vi avhengig av lett tilgjengelige toaletter og garderober, også for funksjonshemmede, og per dagsdato så bruker vi det gamle anlegget ved friidrettsbanen. Alle brukerne av Schjongslunden er også avhengig av disse toalettene.

Belysning rundt stien i Schjongslunden
Det er mange 1000 brukere av stien rundt Schjongslunden i løpet av en uke, men når det blir mørkere om kveldene går aktiviteten ned. Ved å sette opp belysning ville aktiviteten blitt mye større og folk hadde følt seg tryggere ved å gå/løpe der.

Brøyting av stien og grusing ved is.
De to siste årene har kommunen brøytet stien rundt Schjongslunden og dette har ført til større aktivitet vinterstid. Pga. drypp fra trærne langs traseen blir det ofte isete og glatt å gå der. Kunne man ha fått til strøing av stien?

Belysning på friidrettsbanen
I september til oktober er det mørkt å løpe på friidrettsbanen og det hadde vært ønskelig med belysning der. I de snøfattige vintrene er det mange som ønsker å bruke løpebanen hele vinteren, men pga. lysforholdene blir banen mindre tilgjengelig.

Små låsbare skap i garderobene
Mange savner et sted hvor man kan låse inn bilnøkler, mobil, lommebok og liknende før de trener.

Skilt som viser området sine fasiliteter
Hadde vært fint å få lagd et stort oversiktskart over området, som viser hvor du kan gjøre ulike aktiviteter og hvor du finner de ulike bygningene og banene.

Felles kiosk/kaféfasiliteter
Felles kiosk/kaféfasilitet som kan drives på dugnad av Schjongslundens brukere. Dette kan benyttes av beachhåndball, volleyball, ultraløp, friidrett, terrengløp, nullløp og o-klubbene under egne arrangement. Gjerne med benker, griller og bord under tak.

Felles lokale for klubbkvelder
Vi i Foreningen Schjongsløpene ønsker å disponere et lokale hvor vi kan ha møteaktiviteter, klubbkvelder og avslutninger. Deler gjerne med andre lag og foreninger.

Lekeområde for barn
Lekeområde for barn med fokus på fysisk aktiviteter i nærheten av friidrettsbanen og furulunden. «Tuftepark for barn».

Vennlig hilsen
Foreningen Schjongsløpene v/Olav Høgset

Treningstider friidrett i 2020

Ringerikshallen, Hovsmarkveien, 3515 Hønefoss, Norge

TRENINGSTIDER 2020

Vi trener i Schjongslunden på friidrettstadion i Hønefoss Idrettspark fra april, når snøen er borte, frem til høstferien.

I skolenes sommerferie har vi åpne treninger, og man trenger ikke være medlem for å møte opp og trene med.

Bli med i Facebookgruppen for sommertrening i Hønefoss Idrettspark, om du har lyst å trene med oss sommerferien.

Alle treninger fra oktober og frem til april foregår med utgangspunkt i Ringerikshallen (inne).

Mandag

17.00-18.00: Rekrutt (6-10 år, trenes av Marcus Andre og to rekrutt trenerassistenter)
17.30 -19.00: Kasttrening (trenes av Terje)
18.00-20.00: 11 år og eldre (Trenes av Nils, Stephan, Elling og Nickolass)

Onsdag

17.30 -19.00: Kasttrening (trenes av Terje)
18.00-20.00: 11 år og eldre (Trenes av Nils, Elling, Stephan og Nickolass)

Torsdag

18.00 – 20.00: Mellomdistanse og langdistanse (oppmøtested avtales internt i løpegruppa med trener, slik at nye deltakere/medlemmer kan få anledning til å bli med)

Fredag

17.00-19.00: Sprint, styrke, spenst og kasttrening etter avtale med trenere (Nickolass Jensen, Terje Kristoffersen eller Stephan Knestang).

Lørdag

Vi planlegger minst to månedlige lørdagstreninger i perioder uten stevner. Her trener vi på stadion i sommerperioden og i vinterperioden enten i Ringerikshallen, I Bærum Idrettspark eller hos andre klubber, sammen med andre klubbers utøvere.

Trening starter nesten alltid kl. 12 eller 13, men oppmøte, tid og sted veksler.
Følg med på oppdatert aktivitetsoversikt her


Fotogalleri fra Sparebank1Lekene 2019 – fra plassen

Ringerike Friidrett stevnemaskot

Har du bilder eller fotos fra stevnet så del dem gjerne med oss. Send en melding til info@ringerikefik.no

Skolestafetten og Tug of war resultater i 2019

Tug of war, skolemesterskap i tautrekking for skoler i ringeriksregionen

Onsdag 22. mai var det samlet elever fra hele 18 skoler i Ringeriksregionen på Friidrettsbanen i Hønefoss.

Det var årets store stafett, Sparebank1stafetten, og Tug of war konkurranse (tautrekking). Ringerike Friidrettsklubb arrangere dette hvert år i samarbeide Sparebank1.

Se video med den fantastiske siste omgangen i tautrekkingsfinalen!

Både de raskeste og sterkeste barn og ungdommer fikk vist seg og delt sin idrettsglede. Dette var en herlig dag i nydelig vær!

Her video med innspurten på barneskolenes skolestafett, legg merke til kampen om tredjeplassen. Ringerike FIKs Wilma Hamborg (j11) kommer susende inn i bildet og tar tredjeplassen med en voldsom spurt. Det ble til målfoto og 6 hundredelers margin.

Avslutning på skolestafetten på barneskoler i Ringerike 2019

Her er resultatene:

Skolestafetten for barneskoler (15 lag)

Vang skoles 1. lag vant skolestafetten for barneskoler
Vang skoles 1. lag vant skolestafetten for barneskoler
BarneskolerPlass nrTid
Vang skole 1. lag (På bildet ovenfor)18.39.69
Vik skole 1. lag28.44.34
Hønefoss skole38.53.28
Benterud skole48.53.34
Tyristrand58.53.84
Helgerud69.04.70
Sundvollen oppvekstsenter 1 .lag79.13.69
Ullerål skole 1. lag89.20.06
Hallingby skole99.21.92
Veien Skole109.27.66
Vang skole 2. lag119.27.75
Røyse skole129.34.66
Ullerål skole 2. lag1310.10.64
Sokna skole1410.10.60
Sundvollen oppvekstsenter 2. lag1510.27.76

Skolestafetten for ungdomsskoler (4 lag)

Her var det tett hele veien og vinner ble Veienmarka skole med en forrykende innspurt.

UngdomsskolerPlass nrTid
Veienmarka18.01.21
Haugsbygd28.01.64
Hole 38.03.49
Tyristrand48.03.65
Hallingby 

Tug of war (tautrekking 8 lag)

Vang skole vant tautrekkingskonkurransen med en sterk avslutning.

Følgende deltok:

Vang skole
Hallingby skole 
 Tyristrand skole 
 Ullerål skole 1.  lag 
Ullerål skole 2. lag 
 Helgerud skole 
Hønefoss skole
Sokna skole 

Ja, jeg vil hjelpe til

Vi trenger hjelp fra frivillige! Vi er ikke så mange i klubben, og det er viktig at vi voksne deler på oppgavene, slik at barna våre, får gode opplevelser. Hvis du har lyst å hjelpe gir du beskjed  her Til treningsstevner trenger vi minst to dommere, to til å være sekretariat og 6 hjelpere, samt to tidtakere og en starter. Ved Høststevnet i september trenger vi minst det dobbelte. Vi vil sette ekstra stor pris på om dere som aldri har prøvd dette tar utfordringen og gir en hånd. Alle nye hjelpere vil bli satt sammen med en erfaren hjelper som forklarer hva det går ut på.
Fields marked with an * are required

Schongsfemmern, stille lengde og 30 m i Schjongslunden

Mads Orø Olsen

I forbindelse med Schjongsfemmern så avholdt RFIK åpent Schjongslund mesterskap i stille lengde og 30 m på tid. Dette var åpent for alle aldersklasser, men det var bare barn i alderen 6 til 13 år som torde forsøke. Men først RFIK løpernes løpsresultater:

Femmern

Det var vel omkring 15 RFIK utøvere som deltok på Scjongsfemmern ut av i alt 302 starter, og flere barn som deltok på både 600 m og 1700 m løpet. På 5 km løpet ble det ny løyperekord ved Håkon Stavik i tiden 15.09 tett fulgt av Magnus Tuv Myhre fra Brandbu – begge løper i 18-19 års klassen.

Mads Orø Olsen fra RFIK (På bildet ovenfor, foto: Frank Strandli) ble samlet nummer 8 og vant klassen for 16-17 åringer med tiden 16.16. I 2018 løp Mads på 17.38 så dette er en ganske imponerende fremgang.

Nicolaj Gjetanger fra Ringerike Friidrettsklubb løper Schjongsfemmern 2019
Nicolaj Gjetanger fra Ringerike Friidrettsklubb løper Schjongsfemmern 2019

Nicolai Gjetanger (på bildet til venstre, foto: Schjongsløpene) ble nummer tre i denne klassen og forbedret seg med 1 minutt og 14 sekunder fra i fjor. Det er også veldig bra!

Andreas Ullern Tonning kom i mål på 17.42 forbedret seg 7 sekunder fra i fjor og ble nummer 2 i sin klasse. Andreas ble kretsmester i terrengløp 1. mai og hadde fortsatt dette løpet i benene, så tiden på 5 K i Schjongslunden er ganske bra.

«jeg disponerte ikke løpet helt optimalt, tror jeg», var Andreas kommentar i etterkant.

Martijn Langeweg kom seg også under 18 minutter for første gang noensinne. Gratulerer!

Brødrene Jonas og Jørgen Sørgård kom seg ikke helt ned på de gode tider de hadde i fjor. Emma Sørgård forbedret seg med 16 sekunder.
Hanne Øien hadde imponerende 19.49 i fjor i sin klasse og kom i år inn et halvt minutt senere. Maren Filseth Augdal løp ikke i fjor med kom inn på 20.48 og dermed ble hun den raskeste jente hos RFIK ungdommen.

Dennis Lukkedal (til venstre), som er 12 årsklassen, løp de 5 km i tiden 21.16 og har dermed forbedret seg mye i det seneste. Han var registrert som Ringerike FIK og ikke Ringerike Friidrettsklubb, så han kom ikke på samleoversikten nedenfor.
Mads Orø Olsen, Ringerike Friidrettsklubb. Løper her Schjongsfemmern 2019
Raskeste RFIK løper var Mads Orø Olsen (16.16, #1 M16-17). Anna Birgitte Melbye kom for sent til startområdet så hun ble ganske stresset, men for en 11 åring som har høyde, lengde og kule som beste øvelser, så er dette et veldig bra 5 km resultat

Utøver de som er på listen ovenfor så løp også RFIKerne Robert Hansen (16.59, #1 M40-44) og Teodor Hansen (17.19, #1 i M13) på et privat lag. Selma Hamborg (21.05, #3 K13) og Wilma Hamborg (25.36, K11) løp uten klubbregistrering da de hadde vunnet startnumrene sine.

Stille lengde og 30 m

Den raskeste gutten på kortsprint i Schjongslunden var Noah Vollan fra Jevnaker, som er 12 år (født i 2006). Han var samtidig også den som hoppet lengst i stille lengde.
Han løp 30 m på 5.09 s og hoppet 2,17 m på stille lengde.

Hos Jentene var det ikke den samme som vant på begge plasser. Jenta som hoppet lengst var Gina på 11 år. Gina hoppet 1,97 m.

Den raskeste jente var Marianne Lee Krosshøl på bare 10 år, som løp de 30 m på 5,59 s, ifølge vår tidtaker. Dernest kom Linnea Borge Nyhagen og Gina på 11 år i tiden 6,07 s.

Stille lengde – alle resultater

Navn Alder Lag/klubb Kjønn Lengste
Noah 12 Jevnaker g 2,17
Basel     g 1,95
Haakon H. Sgrstad 11 Sturla g 1,92
Vros 13   g 1,92
Gina 11   j 1,83
Teodor Eng 10   g 1,83
Linnea Borge Nyhagen 11   j 1,79
Oskar Mørk 10 SK. Kraft g 1,79
Emil Gonin-Orskaug 12   g 1,72
Bastian Botnegård 9 Modum FIK g 1,72
Simen Hobbelstad 10   g 1,69
Allan 10   g 1,66
Marianne Lee Krosshøl 10 Jutul j 1,65
Sedra Edris     j 1,65
Henrik 12 Holeværingen g 1,62
Vetle Moe Djupdal 9   g 1,62
Mads Erland Johnsen 10 Holeværingen g 1,57
Aid Rossavik-Grunda 6   g 1,5
Hans   Tyristubben g 1,49
Aurora 10 Smultringgjengen j 1,46
Jens Victor Wig 5   g 1,4
Asfura 8     1,4
Rana 9   j 1,38
Trym N. Selte 6   g 1,37
Yulieth Hagen 10 RFIK j 1,35
Kiran       1,32
Shaman     g 1,32
Pernille 7 Smultringgjengen j 1,32
Arva Botnegård 6 Modum FIK j 1,29
Kalid     g 1,28
Marthe 5   j 1,23
Isabel Gjerdal-Koyo 6 Haugsbygd j 1,18
Fetra       1,1
Lena Øvereng 6 Haug j 1

30 m med elektronisk tidtaking

Schjongslundsmesterskap 30 m sprint  4. mai 2009  
         
Navn Alder Lag/klubb Kjønn Beste
Noah 12 Jevnaker g 5,09
Marianne Lee Krosshøl 10 Jutul j 5,59
Herman Sjøvaag 12   g 5,66
Basel     g 5,75
Sedra Edris     j 6,07
Gina 11   j 6,07
Linnea Borge Nyhagen 11   j 6,11
Shaman     g 6,13
Oskar Mørk 10 SK. Kraft g 6,13
Håkon O. Askilsrud   g 6,16
Allan     g 6,22
Viljar     g 6,28
Bendik Bråten     g 6,28
Sara Klemmestad 12   j 6,31
Simen Hobbelstad 10   g 6,32
Emil Gonin-Orskaug 12   g 6,4
Vetle Moe Djupdal 9   g 6,45
Mads Erland Johnsen 10 Holeværingen g 6,47
Kiran       6,48
Bastian Botnegård 9 Modum FIK g 6,52
Hans   Tyristubben g 6,56
Christian Breili 6 RFK g 6,57
Jørgen 10 Haugsbygd g 6,68
Mina 10 HBK j 6,71
Teodor Eng 10   g 6,77
Aurora 10 Smultringgjengen j 6,82
Mohammad 8   g 7,05
Omran Edris     g 7,06
Hala Edris     j 7,19
Jens Victor Wig 5   g 7,21
Trym N. Selte 6   g 7,21
Reda AlHussein 8   g 7,23
maria 8     7,24
Maria Breili 8 RFK j 7,24
Yulieth Hagen 10 RFIK j 7,24
Fetra       7,47
Asfura 8     7,5
Rana 9   j 7,53
Marthe 5   j 7,73
Christoffer Frestad 6 HBK g 7,74
Pernille 7 Smultringgjengen j 7,77
Arva Botnegård 6 Modum FIK j 7,8
Lena Øvereng 6 Haug j 7,92
Isabel Gjerdal-Koyo 6 Haugsbygd j 8,27
Kalid     g 9,55
Ahmad Edris     g 10,71
Safah Edris     j 12,83

Påsketrening og aktiviteter for 12-18 åringer (og spreke voksne)

Fra tur til Tønsberg

Her er RFIKs påskeopplegg for 12-18 åringene som ikke reiser bort og som ikke gidder sitte og glo på skjerm hele ferien. 💪💪💪

Det skal være gøy å være på tur, fotoet ovenfor er fra en felles tur til Tønsberg;):

(Gjelder 15. – 17. april) Dette er tentative forslag:

Mandag formiddag: Joggetur/gåtur (blir kasnkje skattejakt eller fotojakt) i skogen og styrkeøkt.
Mandag ettermiddag/kveld: Spesialisering

Tirsdag formiddag: Svømming og vannsklie i Ringeriksbadet.
Tirsdag ettermiddag: Trappeløp i Vikersundbakken med lunsj og ernæringsopplegg.

Onsdag ettermiddag/kveld: Drills, kortsprint/intervaller, spesialisering, pizza og bowling.

Gi beskjed til Stephan eller Nickolass om dere blir med. På aktiviteter som har betaling dekkes 50% av RFIK.

Aktivitet og friidrettsskole i påskeferien 2019 i Ringerikshallen

Friidrettsskolen på Ringerike

Ringerike Friidrettsklubb i samarbeide med Ringerike kommune, inviterer til aktivitet og friidrettsskole i påskeferien 2019. Arrangementet vil vare fra mandag 15.04 til onsdag 17.04. Vi tar imot 50 barn i alderen 6-11 år.

Påmeldingsfrist er utsatt til mandag 8. april

Gå til Påmeldingsskjema

Friidrettsskolen vil vare fra kl.10.00 til kl.16.00 hver dag, og det er 8 aktivitetsledere fra Ringerike friidretssklubb tilstede til enhver tid. (sirka en per 7 barn).

Det er lov for foreldre å følge med fra tribunene. Vi passer på barna og holder dem i aktivitet. Dette er samtidig en super mulighet til å treffe nye venner, og prøve nye utfordringer.

Det vil serveres frukt i pausen, men vi ønsker at barna tar med seg matpakke og drikkeflaske i tillegg. Klær til å være ute og skiftetøy er også nødvendig.

Fyll ut skjemaet nedenfor for å melde dine/ditt barn på.

Vi må ha minst 35 påmeldte for å kunne gjennomføre arrangementet, så ikke nøl med å skrive dere på hvis dere har lyst.

Ta kontakt via mail (vilde.kjos@icloud.com) eller SMS (98603714) om du har noen spørsmål. Mvh leder av årets påskeleir, Vilde Kjos:)

Gå til Påmeldingsskjema

Deltakergebyr: 750 kr per barn.