Åpent møte om Schongslunden 23. mai – 2023

Planavgrensning Schjongslund

Nå starter reguleringsplanarbeidet i Schjongslunden og Ringerike kommune inviterer til nabomøte / åpent infomasjonsmøte 23. mai, kl. 1800, hos Bylab Hønefoss i Fossveien 1, 3510 Hønefoss. Ingen påmelding, bare å møte opp.

LOkalebefolkning og interessegrupper inviteres til å komme med innspill til oppstart av planarbeidet.

Det vil bli avholdt et møte hvor det informeres om planprosessen, hvordan du kan komme med innspill og videre arbeid.

I møtet deltar Ringerike idretts- og aktivitetsråd, plankonsulent COWI og forslagsstiller Ringerike kommune v/teknisk, kultur og idrett

Oppsummering av saken har denne formuleringen på kommunens nettsider:

497 Schjongslunden

Hovedhensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny ishall, samt forbedre trafikk- og parkeringssituasjonen på området. Frist for innspill er tirsdag 6. juni 2023.

Bakgrunnen for kunngjøringen

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 tredje ledd. Reglene for planarbeidet er fastsatt i plan- og bygningsloven § 12-3. 

Om planinitiativet

Forslagstiller Ringerike kommune ved sektor teknisk, kultur og idrett varsler oppstart av endring av detaljreguleringsplan 298 Schjongslunden. Planen får ny planid, 497. Planområdet er på ca. 195 dekar og omfatter hele Schjongslunden og Ringeriksgata. Eiendommene innenfor planområdet er 3000/1, 318/346, 318/330, 318/489, 318/520 og 318/521.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en ny ishall knyttet til den eksisterende. Trafikk- og parkeringssituasjonen skal forbedres og det skal tilrettelegges for nytt garderobebygg, sandbaner, områder for uorganisert lek, toalett og tilrettelegging ved Bystranda, samt et garasjeanlegg for kommunens driftsavdeling. 

De viktigste arealformålene i planen vil være bebyggelse og anlegg, herunder idrettsstadion og andre idrettsanlegg, og samferdselsanlegg som veg, gang- og sykkelvei, parkeringsplasser og grønnstruktur som friområde. 

Temaer som trafikk, naturmangfold, flom, landskap, miljø og universell utforming vil være viktige problemstillinger/temaer i planarbeidet. 

Planinitiativet er i tråd med overordnet plan, og utløser ikke krav om konsekvensutredning eller planprogram.

Innspill til planarbeidet

Hvis du har innspill til planarbeidet, kan sende de skriftelig på epost eller brev til COWI med kopi til Ringerike kommune. 

Frist for å komme med innspill er tirsdag 6. juni 2023.

Adresser

Cowi AS, Hvervenmoveien 45, 3511 Hønefoss 

e-post: kary@cowi.com

Ringerike kommune, PB 123 Sentrum, 3502 Hønefoss

e-post: postmottak@ringerike.kommune.no

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med Heidi Skagnæs, tlf 409 17 841, e-post heidi.skagnæs@ringerike.kommune.no

Du kan også kontakte Ringerike Idretts og Aktivitetsråds (RIAR) leder Kjell-Ivar Breili på KjellIvar.Breili@idrettsrad.no dersom du har spørsmål.

Mer informasjon finner du her: https://www.ringerike.kommune.no/innhold/pagaende-planprosesser/varsel-om-oppstart/497-schjongslunden/

Innspill fra Friidretten: Friluftsarenaen og rekreasjonsområdet Schjongslund

Ringerike Friidrett stevnemaskot

Levert til Ringerike Idrettsråd 7. juni 2019

Ringerike Friidretssklubb sine tanker og innspill til utvikling av Schjongslunden

I sommerperioden

Furulunden og Friidrettsbanen fungerer i dag som en samlingsplass og arena for ulike løps og friluftsarrangenement. Friidretten ønsker å øke muligheten for samspill mellom Furulunden og Friidrettsbanen, ved å få fjernet volden og inndra en del av grusarealene mot Ringeriksgata, til gressarealer.

Vi ønsker å forsterke Schjongslunden som samlingspunkt for uorganiserte aktiviteter og møteplass for aktive frilufts entusiaster.

Ved å fjerne volden kan man gjøre plass til grønne arealer, lekeområde a al «tuftepark» med «mini løpebane», paviljonger med fastmonterte griller og benker som kan benyttes både av Furulundens brukere og av publikum til aktiviteter på friidrettsbanen eller fotballbanen (indre bane).

Et halvtak langs friidrettsbanen der volden er i dag vil kunne fungere som samlingsplass også for brukere av Schjongslunden.

Attraksjonsverdien OG bruksverdien av området kan forbedres vesentlig ved å knytte til fasiliteter som vi har nevnt her.

Viktig er det å poengtere at vi i Friidrettsklubben bruker Schjongslunden i perioden april – oktober da vi ikke har tilgang til innendørs anlegg i Schjongslunden.

I dag har friidrettsklubben et tikkende anleggsbehov for en ny tidtakerbua, ny sekretariats bygg og varmestue/oppholdsrom samt ny redskapsbod.

Ny tidtaker bua, sekretariats bygg og varmestue/oppholdsrom samt ny redskapsbod ønsker vi enten satt opp der tidtaker bua er i dag (og da fjerne en del av betongmassen), eller vi ønsker å snu friidrettsbanen slik at tidtaker bua med redskapsrom kommer på motsatte side.

Et slikt tiltak som det sistnevnte vil kreve at volden fjernes og at man utvider løpebanen med to spor for å kunne avholde 100 m konkurranser.

Tribunen med plastikkseter er også utskiftingsverdig.

Innspill til tiltak for forbedring av friidrettens forhold

 • Sekretariat med varmestue til funksjonærer og administrasjon under samme tak som tidtaker bua og redskapsbod med tilknytning til friidrettsbanen. (Rive gammel bod).
 • Trådløst internett til bruk under stevner
 • Felles kiosk/kafefasilitet som kan drives på dugnad av Schjongslundens brukere med salg ut mot Schjongslund/friidrettsbanen. Dette kan benyttes av beachhåndball, volleyball, ultraløp; friidrett, nullløp og o-klubbene til bruk under egne arrangement.
 • Felles lokale for klubbkvelder, møteaktiviteter, avslutninger for ovenstående lag og organisasjoner
 • Belysning på Friidrettsbanen
 • Brøyting av friidrettsbanen fra april.
 • Brøyting av sti rundt Schjongslunden hele vinteren
 • Belysning rundt stien i Schjongslunden (Led lys, solcelle) Se på Skålaveien i Ørsta.
 • Garderobe fasililteter (en per kjønn) til friidrett og løpsarrangement
 • Lett tilgjengelige toaletter, også for funksjonshemmede med bedre skilting
 • Lett tilgjengelige låsbare skap til brukere av Friidrettsbanen og Schjongslundens utendørs fasiliteter.
 • Oversiktskilt til området (ved inngang) skilting innenfor anlegget som peker til viktigste fasiliteter (man definerer permanente fasiliteter og gir mulighet for enkelt arrangement.
 • Fastmonterte griller under tak med bord og benker rundt.
 • Benker og bord til medbrakt mat og piknik
 • Permanent pavilijon i tilknytning til kafefasilitet
 • Fjerning av volden mellom Friidrettsbanen og Schjongshallen for bedre samhandlingsmulighet og felles arrangement. Tenk på «Schjongslekene»!
 • Lekeområde for barn med fokus på fysisk aktiviteter i nærheten av friidrettsbanen og furulunden. «tuftepark for barn».

Når det gjelder garderobeforhold så vet vi at hockey forståelig nok ikke ønsker å dele garderober med friidrettsutøvere, beachvolley og beach handball pga. sand, så nye garderobeanlegg bør tenkes anlagt enten i ny hall eller ned mot Schjongslunden.

Når det gjelder P-plasser, så vil man kunne få flere P-plasser ved å rive de gamle garderobeanlegg og redskapsboder og fjerne volden.

I vinterperioden

Ringerike Friidretssklubb har i dag ikke noe anlegg som dekker de mest basale behov for tidssvarende og adekvate treningsforhold året rundt.
Friidrettsklubben har heller ikke tilgang til anlegg som kan benyttes til avvikling av arrangement i 6 måneder av året.

Dette er går ut over både rekrutteringsevne, fastholdelse og muligheter for å skape samlende aktiviteter året rundt. Dette svekker konkurranseevnen til klubben. Dette er en problemstilling som Ringerike Friidretssklubb deler med de nærmeste friidrettsklubber i nabokommunene, der andre idretter har første prioriteter rundt anlegg. Klubben ønsker et anlegg som kan benyttes ofte og deles med andre lag.

Klubben drømmer om et friidrettsanlegg i Schjongslunden, men ser at det vil komme i konflikt med især fotballen, med mindre man tenker meget stort og lager en hall slik som Bærum Idrettspark.

Viktige poenger for å kunne dekke grunnleggende behov hos lokalbefolkning

Hallen bør kunne tas i bruk av enkeltpersoner uten om lag på fastlagte tider, mot betaling for nøkkelkort og tilgang. Dvs. at man bør legge til rette for brukerbetaling overfor de som ikke ønsker å bli med i noen klubb. Da vil man kunne rette seg inn mot en stor del av Schjongslundens andre brukere som ikke er en del av de store lag. Dette vil også kunne tiltrekke nye brukergrupper.

Hallen og fasilitetene vil samtidig kunne bli benyttet av handball, hockey, fotball, volley, basket og turn, både til basistrening og testing. Foreningen Schjongsløpene, Hytteplan sport, Ringblad og Ringeriksmaraton samt OCR Norway, vil også kunne ta i bruk et slikt anlegg og være ivrige brukere ved en plassering i Schjongslunden. Til sammen har disse et par tusen aktive utøvere.

Friidretten vil i Schjongslunden kunne bygge et større miljø på et begrenset område, med både utendørs og innendørs anlegg, og på den måte bygge seg sterkere sammen med andre lag og organisasjoner.

Et smart trekk kunne være å planlegge rom og kjøkkenfasiliteter til 30-40 personer for kurs og Sportell. Ala Olympiatoppens sportell. Da vil man kunne avholde training camps for flere sportsgrener i Hønefoss og derved øke inntekter. Olympiatoppen er sprengt på kapasitet.

Vi er klar over at en slik satsning vil komme i konflikt med andre interesser, men samtidig er det viktig å spille inn at friidretten ønsker å ta del i fremtidens prioriteringer omkring anlegg i Ringerike kommune. Derfor har vi også innspill til tiltak som skal bidra til å forbedre bruksarealene i sommerperioden, slik at dette kommer de lokale beboere til nytte.

Vi ser for oss at en hall vil kunne bygges der den gamle stålhall med kunstgressdekke ligger. Det er dog veldig viktig fortsatt å ha stien rundt Schjongslunden.

Les mer om innendørs Friidrettshall på Ringerike hos Ringerikefik.no

7. juni 2019
Nickolass Jensen, RFIK leder
Ringerike.friidrett@gmail.com

Schjongsløpenes innspill til tiltak i området Schjongslunden/Hønefoss Idrettspark

Brev til Ringerike Idrettsråd, sendt juni 2019.

Foreningen Schjongsløpene står som arrangør av løpene Schjongs5er’n og Schjongstesten, og løpsarenaen vår er furulunden mellom pumpehuset og ishockeyhallen og løpstraseen er stien rundt Schjongslunden og veinettet opp til Søndre Park.

Disse to løpene samler godt over 1000 løpere til sammen, og det deltar alt fra europamestere til førstegangs deltakere.

Vi står også for oppsett og vedlikehold av 100 m -skiltene langs stien rundt Schjongslunden.

I tillegg til det ovenfor er vi medhjelpere til Ringerike 6- timers og Jentebølgen som også har sin løpsarena i Schjongslunden.
Målet vårt er å aktivisere flest mulig av Ringerikes befolkning ved å legge til rette for sentrumsnære løp og lage ulike løpstraseer som er merket med skilter = Folkehelse.

Furulunden mellom pumpehuset og ishockeyhallen

Furulunden mellom pumpehuset og ishockeyhallen er hovedarenaen til Foreningen Schjongsløpene. Dette området er veldig sentralt for oss og har stor betydning for våre arrangement.

Dette området er også en viktig samlingsplass for mange av Ringerikes befolkning som løper eller går turer. 100 m skiltingen starter i furulunden og mange klubber, foreninger eller uorganiserte bruker disse skiltene når de trener intervaller eller løper/går turer.

I løpet av juni/juli blir det merket 3 nye løyper på 3 km, 5 km og 8 km, som har start og mål fra furulunden. Løypene vil bli merket med aluminiumskilter i str. 10 x 5 cm med innfreste tall og piler.

Dette prosjektet har blitt godkjent av Ringerike kommune, og er folkefinansiert gjennom Hønefoss Sparebank, og de største bidragsyterne er Ringerikskraft, Ringeriksdagene og Hønefoss Sparebank. I tillegg til skiltene ønsker vi også å sette opp benker i området.

Furulunden

I en spørreundersøkelse i Ringerikes Blad, for ca. 4 år siden, ble innbyggerne i Hønefoss spurt om hva de synes var viktigst å bevare i Schjongslunden. Ca. 70 % svarte da stien langs elva. Innbyggerne mente at det var viktig å bevare stien slik den er i dag med trær langs traseen.

Gangvei på yttersiden av gjerde langs Ringeriksgata.

Langs Ringeriksgata oppstår det nestenulykker hver uke pga. at folk går, løper eller sykler bak de parkerte bilene langs gjerdet. Her er det god plass til å lage et gangfelt på 2 m fra gjerdet og allikevel er det plass til å parkere bilene. Fint hvis dekket ikke blir asfalt, men at det brukes subus eller liknende.

Lagerplass til arrangementsutstyr
Vi har i dag felles lagerplass med friidrettsklubben i det gamle garasjeanlegget. Dette bygget er i dårlig stand med store hull i veggene. Ønsker nytt lagerbygg med tette vegger og gjerne nærmere furulunden ved pumpehuset.

Tilgang til garderober og toaletter
Til arrangementene våre er vi avhengig av lett tilgjengelige toaletter og garderober, også for funksjonshemmede, og per dagsdato så bruker vi det gamle anlegget ved friidrettsbanen. Alle brukerne av Schjongslunden er også avhengig av disse toalettene.

Belysning rundt stien i Schjongslunden
Det er mange 1000 brukere av stien rundt Schjongslunden i løpet av en uke, men når det blir mørkere om kveldene går aktiviteten ned. Ved å sette opp belysning ville aktiviteten blitt mye større og folk hadde følt seg tryggere ved å gå/løpe der.

Brøyting av stien og grusing ved is.
De to siste årene har kommunen brøytet stien rundt Schjongslunden og dette har ført til større aktivitet vinterstid. Pga. drypp fra trærne langs traseen blir det ofte isete og glatt å gå der. Kunne man ha fått til strøing av stien?

Belysning på friidrettsbanen
I september til oktober er det mørkt å løpe på friidrettsbanen og det hadde vært ønskelig med belysning der. I de snøfattige vintrene er det mange som ønsker å bruke løpebanen hele vinteren, men pga. lysforholdene blir banen mindre tilgjengelig.

Små låsbare skap i garderobene
Mange savner et sted hvor man kan låse inn bilnøkler, mobil, lommebok og liknende før de trener.

Skilt som viser området sine fasiliteter
Hadde vært fint å få lagd et stort oversiktskart over området, som viser hvor du kan gjøre ulike aktiviteter og hvor du finner de ulike bygningene og banene.

Felles kiosk/kaféfasiliteter
Felles kiosk/kaféfasilitet som kan drives på dugnad av Schjongslundens brukere. Dette kan benyttes av beachhåndball, volleyball, ultraløp, friidrett, terrengløp, nullløp og o-klubbene under egne arrangement. Gjerne med benker, griller og bord under tak.

Felles lokale for klubbkvelder
Vi i Foreningen Schjongsløpene ønsker å disponere et lokale hvor vi kan ha møteaktiviteter, klubbkvelder og avslutninger. Deler gjerne med andre lag og foreninger.

Lekeområde for barn
Lekeområde for barn med fokus på fysisk aktiviteter i nærheten av friidrettsbanen og furulunden. «Tuftepark for barn».

Vennlig hilsen
Foreningen Schjongsløpene v/Olav Høgset