Hockeyklubbens innspill til reguleringsplan

Hockeyens innspill Schjongslunden

Epost sendt til Lars Torstensen Lindstøl, Ringerike Kommune 8. februar 2021:

Hei Lars!
Takk for konstruktivt møte forrige uke! Jeg oversender med dette tegninger for hvordan vi tenker at en ny
hockeyhall og en fotballhall kan ligge i Schjongslunden. Vi har konferert med hockeyforbundet i forhold til
arealbehov og HBK har lagt ved en malbok for idrettsanlegg ift fotballhallen.

Det vi tenker er at begge hallene må ligge på langs ved siden av hverandre, for å få plass. HBK er opptatt av å
beholde sitt eksisterende klubbhus og om mulig den gamle fotballhallen og da vil plasseringen på tegningen være
den beste. Det vil sannsynligvis være mest kostnadsbesparende å dele hallene med en vegg i midten. Hvordan selve
bygget skal bli og hva som er mest praktisk ift garderober, felles mingleområder osv vil vi måtte se på nærmere
selvsagt.
Vedlagt er en tegning som vi har tegnet opp streker på ift plassbehovet. Vedlagt er også tegning av sivilarkitekt
Sverre Moe. Han hadde laget en tegning når vi startet med disse tankene for 2-3 år siden. Tegningen fra 2019 har nå
blitt endret litt på med et nytt omriss – får å sikre at det er nok plass.

På tegningen fra arkitekten er det også tegnet inn et modulbygg på andre siden av hockeyhallen. Dette er tenkt som
et midlertidig bygg inntil nye haller er klare. Dette er en sak som oppsto etter vårt møte forrige uke og omhandler et
modulbygg som nå har vært klasserom og et midlertidig bygg for Ringerike videregående skole under ombygging.
Bygget må nå fjernes fra nåværende lokasjon ganske raskt, og vi har fått muligheter til kanskje å bruke dette bygget
om det kan plasseres midlertidig. Hvorvidt dette kan gjennomføres jobber vi med nå, men dette bygget uten tvil
kunne avhjelpe dagens kritiske garderobesituasjon i ishallen(2 garderober på 12 lag pluss dommere/trenere), og er
sånn sett løsningen på en del plassutfordringer som vi opplever daglig.
Dersom det er gjennomførbart, er dette et stort bygg som vil kunne brukes til mange formål.

  • Ekstra garderober for ishallen
  • Garderober som erstatning for de eksisterende gamle som ligger mellom ishallen og Aka arena.
  • Garderober til HBK ifbm ny kunstgressbane bak ishallen.
  • Kontorer til ansatte i hockeyklubben
  • Kontorer til kommunen(vaktmester) mm.
  • Lager
  • Lokaler til friidretten, orienteringen og idrettsråd – som igjen vil frigjøre plass i ishallen
  • Anleggskontorer ifbm bygging av haller

Her må vi selvsagt utrede hva behovet er og hva som er mest hensiktsmessig om det blir en realitet. Her må vi jobbe raskt for å få det til, bygget må fjernes fra nåværende lokasjon innen medio mars. I møtet vi hadde snakket vi litt om trafikken i Schjongslunden.

Vi hadde også dette som tema møte vi hadde med HBK, og vi er alle opptatt av at Schjongslunden skal bevares som et område uten alt for mye trafikk. Noe trafikk må vi påregne i et område mange skal bruke. Vi i hockeyhallen, tenker at vi vil komme til å kunne doble antallet aktive hos oss, 2-3 år etter at ny ishall er på plass. Det er i dag flere lag på isen samtidig fordi istid er den knappe faktoren. Med en isflate til vil det gi lagenhetene mulighet til å trene på hel bane i stedet for halv bane, og således fordele trykket på to baner i stedet for på en. En økning i antall aktive vil styrke de eksisterende lagenhetene med flere barn og unge, men det vil ikke nødvendigvis bety flere lag. Vi mener derfor at trafikken vil kunne øke litt, men ikke mye. En lagenhet i dag, består av 15-20 spillere, om vi skulle doble antall spillere pr lag vil det bety kanskje 35 spillere pr lagenhet.

HBK er av samme oppfatning ift antall aktive, at en ny bane vil fordele trykket på eksisterende baner, og ikke
nødvendigvis medføre mer trafikk. Per Anund, du får korrigere meg om behov 😊.

Når gangbroer fra Eikli, Støalandet og USN er på plass – vil alle de som skal på kamper, stevner eller cuper kunne
parkere for eksempel ved Hønefoss videregående og gå til aktiviteten. Dette vil være det beste tiltaket for å minke
trafikken til Schjongslunden. Men som vi snakket om i møtet, er det nok best at broene ikke inngår i denne delen av
reguleringen da det vil ta mer tid.

Arkitekten har lagt inn et forslag om å fjerne jordvollen ved siden av friidrettsbanen for å kunne anlegge
parkeringsplasser med fortau for å skille gående og kjørende. Man kan også tenke at en «drop off» sone utenfor
ishallen er praktisk – ift mye bagasje i form av hockeyutstyr, men også for de som skal til fotball, friidrett og andre
aktiviteter. Resten av Schjongslunden kan sperres for trafikk (kun utrykning, varelevering mm).

Vi er alle opptatt av å være løsningsorienterte og jobbe på lag med dere i kommunen. Vi ønsker det samme som
dere, nemlig at barn og unge har gode anlegg der de kan utøve aktivitet i, samtidig som vi bevarer det flotte
området som Schjongslunden er. Det er bra for Ringerike og omegn 😊
Vi tar gjerne et møte igjen om ønskelig for avklaringer om det er behov.
Ha en fin dag!

Mvh Janka Aasen
Ringerike Ishockeyklubb

Fra: Sivilarkitekt Sverre Moe AS svmoe@online.no
Sendt: fredag 5. februar 2021 16:04
Til: ‘Per Anund Loe’ peranund@loevvs.no; Janka Aasen janka@ringerikepanthers.no
Kopi: ‘Mellerud AS’ e-meller@online.no; tfnerby@online.no
Emne: P549-ISHALL OG FORBALLHALL – FORSLAG TIL UNDERLAG FOR REGULERINGSPLANARBEID
Fil: P549/KORR/P549-SKISSE-HBK-PANTHERS-20210205

Ringerike ishockeyklubb v/Janka Aasen
H BK v/Per Anund Loe
Kopi: Ringerike ishockeyklubb v/Eilev Mellerud
Ringerike ishockeyklubb v/Tor Fritjof Nerby

På dette grunnlaget har jeg justert skissen fra august 2019.
Det har vært et langvarig arbeid med planlegging av idrettsanleggene i dette området. Jeg mener at hovedårsaken til
at dette har tatt svært lang tid, er at det ikke er arealer nok til alle aktiviteter som ønsker plass her. For å løse opp i
dette, må det lages en samlet plan hvor noen aktiviteter må få arealer og opparbeidede anlegg andre steder i byen.

ISHALL OG FOTBALLHALL
Området som foreslås avsatt til hallene er nå 120m x 150m. Med den kunnskapen vi har i dag, vil dette gi mulighet for
å løse de to hallene.

Detaljene med garderober, fellesbruk +++++ må selvfølgelig vurderes nærmere. Vedlagt følger
en veiledende målbok for storhall som jeg fikk fra Per Anund i dag.

MODULBYGG
Modulbygget må snarest flyttes fra sin plassering ved Hønefoss videregående skole. Bygget er kjøpt av Mellerud AS
v/Eilev Mellerud. Det foreslås plassert vest for ishallen som vist på vedlagte situasjonsplan. Bygget er tenkt å tjene
varierte formål for idrettsaktivitetene i området. Med den viste plasseringen kan det opprettes direkte forbindelse til
ishallen.

Dagens brukere av området må få en ny plass for sine aktiviteter, men det er i hovedsak snakk om flytting av sand.
En mulig plassering er mellom de store furuene mot elva.

Plasseringen av modulbygget vil ikke være til hinder for bygging av de ønskede hallene, og deler av bygget kan
eventuelt også fungere som byggeplassrigg i byggetiden for hallene.

Det forutsettes at branntekniske forhold mellom modulbygget og ishallen avklares snarest.

PARKERING
Det vil alltid være behov for parkering i området. Det er vist plass for vel 100 biler med fortau på begge sider slik at
kjørende og gående skilles, og snuplass for busser ved dagens inngang til ishallen. Innenfor dette området bør det
være bilfritt – med unntak av drifts- og vedlikeholdstrafikk.

Sverre Moe
Sivilarkitekt Sverre Moe AS
Trongmoen 107
3530 RØYSE
909 60 926