Åpent møte om Schongslunden 23. mai – 2023

Planavgrensning Schjongslund

Nå starter reguleringsplanarbeidet i Schjongslunden og Ringerike kommune inviterer til nabomøte / åpent infomasjonsmøte 23. mai, kl. 1800, hos Bylab Hønefoss i Fossveien 1, 3510 Hønefoss. Ingen påmelding, bare å møte opp.

LOkalebefolkning og interessegrupper inviteres til å komme med innspill til oppstart av planarbeidet.

Det vil bli avholdt et møte hvor det informeres om planprosessen, hvordan du kan komme med innspill og videre arbeid.

I møtet deltar Ringerike idretts- og aktivitetsråd, plankonsulent COWI og forslagsstiller Ringerike kommune v/teknisk, kultur og idrett

Oppsummering av saken har denne formuleringen på kommunens nettsider:

497 Schjongslunden

Hovedhensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny ishall, samt forbedre trafikk- og parkeringssituasjonen på området. Frist for innspill er tirsdag 6. juni 2023.

Bakgrunnen for kunngjøringen

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 tredje ledd. Reglene for planarbeidet er fastsatt i plan- og bygningsloven § 12-3. 

Om planinitiativet

Forslagstiller Ringerike kommune ved sektor teknisk, kultur og idrett varsler oppstart av endring av detaljreguleringsplan 298 Schjongslunden. Planen får ny planid, 497. Planområdet er på ca. 195 dekar og omfatter hele Schjongslunden og Ringeriksgata. Eiendommene innenfor planområdet er 3000/1, 318/346, 318/330, 318/489, 318/520 og 318/521.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en ny ishall knyttet til den eksisterende. Trafikk- og parkeringssituasjonen skal forbedres og det skal tilrettelegges for nytt garderobebygg, sandbaner, områder for uorganisert lek, toalett og tilrettelegging ved Bystranda, samt et garasjeanlegg for kommunens driftsavdeling. 

De viktigste arealformålene i planen vil være bebyggelse og anlegg, herunder idrettsstadion og andre idrettsanlegg, og samferdselsanlegg som veg, gang- og sykkelvei, parkeringsplasser og grønnstruktur som friområde. 

Temaer som trafikk, naturmangfold, flom, landskap, miljø og universell utforming vil være viktige problemstillinger/temaer i planarbeidet. 

Planinitiativet er i tråd med overordnet plan, og utløser ikke krav om konsekvensutredning eller planprogram.

Innspill til planarbeidet

Hvis du har innspill til planarbeidet, kan sende de skriftelig på epost eller brev til COWI med kopi til Ringerike kommune. 

Frist for å komme med innspill er tirsdag 6. juni 2023.

Adresser

Cowi AS, Hvervenmoveien 45, 3511 Hønefoss 

e-post: kary@cowi.com

Ringerike kommune, PB 123 Sentrum, 3502 Hønefoss

e-post: postmottak@ringerike.kommune.no

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med Heidi Skagnæs, tlf 409 17 841, e-post heidi.skagnæs@ringerike.kommune.no

Du kan også kontakte Ringerike Idretts og Aktivitetsråds (RIAR) leder Kjell-Ivar Breili på KjellIvar.Breili@idrettsrad.no dersom du har spørsmål.

Mer informasjon finner du her: https://www.ringerike.kommune.no/innhold/pagaende-planprosesser/varsel-om-oppstart/497-schjongslunden/